HƯỚNG DẪN THAM GIA CUỘC THI “TÌM HIỂU LỊCH SỬ 75 NĂM TRẬN CÔNG ĐỒN PHỦ THÔNG