HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2022 TẠI XÃ TÂN TÚ

sáng 11/5/2022, Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện phối hợp với UBND Tân Tú tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật cho gần 100 đại biểu là: Cán bộ, công chức xã; người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn; tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên ở cơ sở; đại diện các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn xã.

Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện tuyên truyền phổ biến pháp luật tại xã Tân Tú

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được tuyên truyền, phổ biến một số nội dung về quy định của luật hộ tịch, luật hôn nhân và gia đình. Giới thiệu một số điểm của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2020 và một số nội dung cơ bản của Luật Đất đai năm 2013, Nghị định số 01/2017/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai.

Qua hội nghị tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm cho các thành viên; bám sát nhiệm vụ được phân công, tổ chức thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Tác giả: La Ly