DÂN QUÂN XÃ TÂN TÚ THAM GIA CÔNG TÁC DÂN VẬN TRONG HUẤN LUYỆN DÂN QUÂN NĂM 2023

Trong 2 ngày 20 và ngày 21 tháng 4 năm 2023, lực lượng dân quân Cơ động và dân quân tại chỗ xã Tân Tú thực hiện  công tác dân vận thực hiện nhiệm vụ phối hợp với thôn Bình Môn đào mương thoát nước cho nhà văn hoá thôn .

Thông qua công tác dân vận đã giúp mỗi cán bộ, chiến sỹ dân quân tự vệ nâng cao ý thức trách nhiệm về bám sát địa bàn, nắm chắc diễn biến tình hình, chủ động tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho quần chúng nhân dân về âm mưu chống phá nước ta của các thế lực thù địch, đề cao cảnh giác cách mạng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương

Một số hình ảnh:

                                                                                                                      La Ly