CHUYỂN ĐỔI SỐ XÃ TÂN TÚ

1.Tuyên truyền nhận thức chung sự khác nhau giữa chuyển đổi số và CNTT

2.QĐ kiện toàn Tổ công tác triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư , định danh và xác thực điện tử giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn 2030

3. Kế hoạch khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án ” Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn xã Tân Tú

4. Đánh giá mức độ chuyển đổi số năm 2022

4. Công văn về việc lựa chọn địa điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng CNTT

5. QĐ giao quản lý chứng thư số chuyên dùng cho bộ phận 1 cửa xã Tân Tú

6. Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023

7. QĐ kiện toàn Tổ công nghệ số các thôn

8. Kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn ” năm 2023