BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU – CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ THU CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022

document (6)