BÁO CÁO CÔNG TÁC GIẢM NGHÈO 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM

document